Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego w obecnej sytuacji epidemiologicznej w zakresie koronawirusa SARS-Cov-2 w Polsce.

Wytyczne/zalecenia w sprawie trybu postępowania w razie awarii w lokalu mieszkalnym objętym izolacją albo kwarantanną domową w związku z pandemią koronawirusa, proszę o przyjęcie poniższych informacji.

W obecnej sytuacji epidemiologicznej w zakresie koronawirusa SARS-Cov-2 w Polsce, istnieje konieczność ścisłej współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi a przedsiębiorcami wykonującymi prace na rzecz obywateli. W związku z powyższym proszę o współdziałanie firmami zarządzających nieruchomościami z inspektorami sanitarnymi. Jednocześnie proszę o rozważenie możliwości odłożenia wizyt pracowników zarządców nieruchomości w lokalach.

Jeśli wizyta pracowników zarządców nieruchomości ma charakter interwencyjny (min. awarie) i jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa oraz potrzeb bytowych osób przebywających w lokalu, każdą sytuacje należy rozważyć indywidualnie w uzgodnieniu z powiatową stacją sanitarno epidemiologiczną sprawującą nadzór nad osobami w lokalu.

Jednoczenie Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje następujące zasady ogólne przy wchodzeniu do lokali:

– poproszenie lokatorów o staranne przewietrzenie lokalu przed wizytą pracowników zarządców nieruchomości,

– poproszenie lokatorów o zdezynfekowanie klamek drzwi wejściowych i w lokalu przed wizyta pracowników zarządców nieruchomości, przestrzeganie zasady bezpieczniej odległości (1,5 2 m) od osób zamieszkujących lokal, poproszenie lokatorów o przejście do pomieszczenia w którym nie istnieje konieczność wejścia pracowników zarządców nieruchomości, założenie przez pracowników zarządców nieruchomości rękawiczek jednorazowych podczas wykonywania czynności i wyrzucenie ich po odbytej wizycie do kosza na śmieci lub umycie rąk wodą z mydłem, lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

Zaleca się zachowanie środków ostrożności w rutynowej pracy pracowników zarządców nieruchomości.

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego © 2015
Wykonanie i wdrożenie Arkadiusz Charuba
stopka