Akt Założycielski

Akt założycielski
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Stawający, działający w imieniu Gminy Poddębice oświadczają, że zawierają Spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością w Poddębicach, zwaną dalej „Spółką”

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Spółka będzie prowadzona pod firmą: Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Poddębicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Spółka ma prawo używać skrótu „TBS w Poddębicach sp. z o.o.”.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Poddębice.

§ 3.

1. Założycielem Spółki jest Gmina Poddębice.
2. Spółka pozostaje jednoosobową Spółką Gminy Poddębice, do czasu zbycia udziałów osobom trzecim.

§ 4.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5.

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
2. Spółka działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1070 z późn. zmianami), ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236) oraz postanowień aktu założycielskiego Spółki i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) o najmie.

II. Przedmiot działalności przedsiębiorstwa Spółki

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.
2. Spółka może również:
1) nabywać budynki mieszkalne,
2) przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
3) wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki,
4) sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi nie stanowiącymi własności Towarzystwa z tym, że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych,
5) prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:
a) sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych
oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym,
b) budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków
przyszłych właścicieli,
c) budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego,
d) przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących
własnością Spółki.
3. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, w zakresie wynikającym z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, opisanym w ust. 1 i 2, jest:
1) PKD41.20.Z
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

2) PKD42.21.Z
Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

3) PKD43.99.Z
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

4) PKD43.11.Z
Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

5) PKD42.22.Z
Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

6) PKD43.21.Z
Wykonywanie instalacji elektrycznych

7) PKD43.22.Z
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

8) PKD43.31.Z
Tynkowanie

9) PKD43.32.Z
Zakładanie stolarki budowlanej

10) PKD43.33.Z
Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian

11) PKD43.34.Z
Malowanie i szklenie

12) PKD43.39.Z
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

13) PKD68.20.Z
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

14) PKD68.10.Z
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

15) PKD68.32.Z
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

16) PKD81.10.Z
Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

17) PKD71.11.Z
Działalność w zakresie architektury

18) PKD71.12.Z
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.

§ 7.

Spółka ma prawo ubiegać się o kredyt udzielany przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub innych programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego na realizację przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych.

§ 8.

Lokale mieszkalne Spółki, budowane przy udziale kredytów z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego, przeznacza się wyłącznie na wynajem dla rodzin, które ze względu na poziom dochodów nie mogą zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych poprzez budowę lub zakup mieszkania.

§ 9.

Mieszkania budowane z udziałem kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego podlegają regulacji normatywnej stosownie do aktów wykonawczych do ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

§ 10

1. Spółka może zawierać umowy o partycypację w kosztach budowy mieszkań z:
a) pracodawcami, działającymi w celu uzyskania mieszkań dla swych pracowników,
b) innymi osobami prawnymi mającymi interes w uzyskaniu mieszkań przez wskazane przez nie osoby trzecie,
c) osobami fizycznymi, które będą najemcami tych mieszkań.
2. Kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego uzyskana od osób, o których mowa w ust. 1 pkt c nie może przekroczyć 30% kosztów budowy tego lokalu.
3. W przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu kwota partycypacji, o której mowa w ust. 1 pkt c, podlega zwrotowi najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. W dniu zwrotu kwota partycypacji powinna odpowiadać kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi wniesionej przez najemcę kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu.
4. W przypadku gdy umowa najmu uzależnia termin zwrotu kwoty partycypacji od zawarcia umowy najmu danego lokalu z następnym najemcą, zwrot kwoty partycypacji następuje z dniem zawarcia tej umowy, jednak nie później niż w terminie, o którym mowa w ust. 3.
5. Towarzystwo może uzależnić zawarcie umowy najmu opróżnionego lokalu mieszkalnego od wniesienia przez nowego najemcę kwoty partycypacji w wysokości wypłaconej poprzedniemu najemcy.
6. Umowa o budowę lokali określi sposób rozliczeń z tytułu udziału osoby prawnej lub fizycznej partycypującej w kosztach budowy tych lokali.

III. Kapitał zakładowy Spółki

§ 11.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.387.337,00 złotych (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych) i dzieli się na 1127 (słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia siedem) udziałów po 1.231,00 złotych (słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści jeden złotych) każdy.
2. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne.
3. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
4. Wspólnik założyciel obejmuje wszystkie udziały i pokrywa je w całości gotówką.

§ 12.

Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników zapadłą kwalifikowaną większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów bez zmiany umowy Spółki do wysokości 1.500.000 złotych (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) w terminie nie dłuższym niż 10 lat od daty zawiązania Spółki poprzez wkłady gotówkowe bądź wkład niepieniężny w drodze podwyższenia wartości istniejących udziałów albo poprzez utworzenie nowych udziałów.

§ 13.

1. Wspólnicy zobowiązują się do dopłaty, która może sięgać do wysokości 90% (słownie: dziewięćdziesiąt procent) aktualnej wartości posiadanych udziałów.
2. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez wspólników proporcjonalnie do ich udziałów.
3. Wysokość i terminy dopłat będą oznaczone w miarę potrzeby w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej zwykłą większością głosów.

IV. Organy Spółki

§ 14.

Organami Spółki są:
1. Zgromadzenie Wspólników
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd.

§ 15.

1. Zgromadzenie wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego rozstrzygnięcia przez Zgromadzenie Wspólników – z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady Nadzorczej lub wspólników reprezentujących przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego, zgłoszony na piśmie. Jeżeli Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku prawo do zwołania tego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej albo samym wspólnikom reprezentującym przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego na podstawie upoważnienia sądu rejestrowego.

§ 16.

Zgromadzenie Wspólników jest zdolne podejmować uchwały, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 2/3 (dwie trzecie) kapitału zakładowego. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba, że Kodeks spółek handlowych lub niniejszy akt założycielski stanowi inaczej.

§17.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników, oprócz spraw wymienionych w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym akcie wymaga:
1) zatwierdzenie kierunków rozwoju Spółki oraz rocznych i wieloletnich planów jej działalności,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, bilansu oraz rachunków zysków i strat za rok ubiegły,
3) przeznaczenie zysku lub pokrycie straty,
4) przeznaczenie funduszu rezerwowego oraz innych funduszy Spółki,
5) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
6) zatwierdzanie regulaminów przedsiębiorstwa Spółki oraz regulaminu Zarządu i Rady Nadzorczej,
7) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
8) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego Spółki,
9) zmiana aktu założycielskiego,
10) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
11) łączenie i tworzenie Spółek,
12) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
13) przystąpienie Spółki do zrzeszeń gospodarczych oraz izb przemysłowo-handlowych,
14) zbycie i wydzierżawienie zakładu Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
15) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd,
16) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw zastrzeżonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników,
17) ustalanie i zwrot dopłat,
18) tworzenie i likwidacja funduszy,
19) wyrażanie zgody na zbycie i oddanie udziałów w zastaw.

§18.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3. Gmina, na terenie której Spółka prowadzi działalność ma prawo wprowadzenia do Rady Nadzorczej swojego przedstawiciela.

§ 19.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na żądanie dwóch członków, a dla każdej nowo powołanej Rady pierwsze posiedzenie zwołuje Zarząd Spółki.
3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów obecnych.
4. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność 2/3 składu Rady.
5. Tryb działalności Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 20.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu Spółki.
3. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki.
4. Do szczegółowych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
1) ocena sprawozdań finansowych za rok obrotowy
2) ocena wniosków zarządu dotyczących przeznaczenia zysku lub pokrycia straty
3) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań finansowych.

§ 21.

Niniejszym ustanowiony zostaje skład pierwszej Rady Nadzorczej:
1. Ryszard Olejniczak
2. Marek Gortat
3. Teresa Jaszczak

§ 22.

1. Zarząd Spółki jest organem wykonawczym i zarządzającym, kierującym jej działalnością, reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.
2. Zarząd składa się z jednej do trzech osób. Liczbę członków Zarządu określa Zgromadzenie Wspólników.

§ 23.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo też jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem, z tym, że prezes Zarządu jest uprawniony do jednoosobowego składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki.

§ 24.

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 25.

Niniejszym zostaje ustanowiony pierwszy Zarząd Spółki:
Prezes Zarządu – Anna Karska.

V. Gospodarka Spółki

§ 26.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie samodzielnie ustalonych planów rocznych i wieloletnich. Dochody Spółki nie mogą być przeznaczone do podziału między wspólników: przeznacza się je w całości na działalność statutową Spółki.

§ 27.

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Również pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2000 roku.

§ 28.

Spółka może tworzyć i likwidować fundusze: rezerwowy, zapasowy oraz inne fundusze celowe na początku i w trakcie roku obrachunkowego.

VI. Kryteria i tryb kwalifikacji przyszłych najemców lokali mieszkalnych w Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Poddębicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 29.

1. Kwalifikacji osób ubiegających się o najem lokalu mieszkalnego w TBS dokonuje Komisja Mieszkaniowa, zwana dalej Komisją, składająca się z trzech osób, w tym dwóch przedstawicieli rady gminy i członka Zarządu Spółki.
2. Komisję powołuje Zarząd Spółki.

§ 30.

Podstawą kwalifikacji jest złożenie w Towarzystwie przez osobę ubiegającą się o najem lokalu wniosku zawierającego:
a) wykaz osób do wspólnego zamieszkania,
b) deklarację o dochodach gospodarstwa domowego wnioskodawcy z ostatniego miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku,
c) informację o warunkach mieszkaniowych wnioskodawcy oraz osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania.

§ 31.

Wnioskodawca oraz każda osoba zgłoszona do wspólnego zamieszkania, posiadająca w dniu złożenia wniosku tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości, obowiązana jest dołączyć do wniosku oświadczenie o zobowiązaniu do opuszczenia tego lokalu z dniem objęcia lokalu w Towarzystwie.

§ 32.

Termin i miejsce składania wniosku podawany jest do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i Towarzystwa.

§ 33.

Najemcą lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Towarzystwa może być wyłącznie osoba fizyczna, jeżeli:
1) osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w dniu objęcia lokalu nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości,
2) dochód gospodarstwa domowego w dniu zawarcia umowy nie przekracza 1,3 miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia w danym województwie, ogłoszonego przez Prezesa GUS przed dniem zawarcia umowy najmu więcej niż:
a) o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
b) o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
c) o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.

§ 34.

Kwalifikacja przyszłych najemców lokali mieszkalnych w Towarzystwie, spełniających warunki określone w § 33, prowadzona będzie z uwzględnieniem priorytetów podanych w kolejności jak następuje:
1) osoby fizyczne partycypujące w kosztach budowy lokali, które będą najemcami, przy czym o kolejności umieszczenia na liście decyduje wysokość partycypacji,
2) osoby fizyczne wskazane przez osoby prawne i pracodawców partycypujących w kosztach budowy lokalu,
3) osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu stanowiącego własność Gminy Poddębice, które zobowiązały się opuścić ten lokal z dniem objęcia lokalu w Towarzystwie,
4) osoby ubiegające się o przydział lokalu w mieszkaniowym zasobie gminy.

§ 35.

Po zakończeniu procedury kwalifikacji Komisja tworzy projekt listy osób zakwalifikowanych do objęcia lokali w TBS i ogłasza go poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i Towarzystwa.

§ 36.

1. W terminie 14 dni od daty ogłoszenia listy osobom, które nie zostały umieszczone na liście przysługuje prawo wystąpienia za pośrednictwem Towarzystwa do Komisji o ponowne rozpatrzenie wniosku.
2. Wnioski o ponowne rozpatrzenie złożone po upływie terminu, o którym mowa w ust.1 nie podlegają rozpatrzeniu.

§ 37.

Komisja zobowiązana jest rozpatrzyć wystąpienia, o których mowa w § 36 ust.1 oraz poinformować zainteresowanych w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie w Towarzystwie.

§ 38.

Po rozpatrzeniu wystąpień, o których mowa w § 36 ust.1 projekt listy osób zakwalifikowanych do objęcia lokalu, staje się listą ostateczną.

§ 39.

W dniu zawarcia umowy najmu osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego ma obowiązek przedstawienia Towarzystwu dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w § 33.

§ 40.

Towarzystwo odmówi zawarcia umowy najmu z osobą, która nie spełnia warunków określonych w § 33.

§ 41.

Osoby znajdujące się na liście osób zakwalifikowanych do objęcia lokalu obowiązane są zgłaszać Towarzystwu wszelkie zmiany okoliczności mające wpływ na zawarcie umowy najmu.

VII. Zasady najmu

§ 42.

1. Najemca jest zobowiązany składać do Towarzystwa raz na 2 lata w terminie do 30 kwietnia danego roku deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować Towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.
Na żądanie Towarzystwa najemca lub osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego jest zobowiązana do przedstawienia zaświadczenia właściwego Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez siebie oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania.
2. W razie:
a) złożenia przez najemcę w deklaracji oświadczeń niezgodnych z prawdą, Towarzystwo wypowiada mu umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia; po rozwiązaniu umowy osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego jest obowiązana płacić towarzystwu miesięczne odszkodowanie za korzystanie z lokalu w wysokości 200% czynszu miesięcznego, jaki płaciłaby, gdyby umowa nie została rozwiązana,
b) gdy najemca nie złoży deklaracji w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub wykaże w deklaracji dochody przekraczające wysokość określoną w § 33 aktu, Towarzystwo może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu; w takich przypadkach czynsz może być wyższy niż 4% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku,
c) gdy najemca uzyska tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości, Towarzystwo może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu; w takim przypadku czynsz może być wyższy niż 4% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku.
3. W sprawach dotyczących sposobu deklarowania oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, jak również dokumentów, które do deklaracji należy dołączyć lub które powinny być przez składającego deklarację przechowywane w celu udostępnienia na żądanie Towarzystwa, stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych dotyczące deklarowania dochodów przy ustalaniu wysokości dodatków mieszkaniowych.

§ 43.

1. W umowie o najem lokalu zostanie wprowadzony obowiązek wniesienia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu, istniejących w dniu opróżnienia lokalu w wysokości określonej na podstawie aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów.
2. W razie opróżnienia lokalu i uregulowania należności z tytułu najmu, kaucja podlega zwrotowi w trybie i wysokości określonych na podstawie aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 44.

Zasady najmu stosowane w Towarzystwie regulują przepisy, o których mowa w § 5 ust. 2 niniejszego aktu.

VIII. Czynsze

§ 45.

1. W odniesieniu do zasobów należących do Towarzystwa maksymalna wysokość czynszu regulowanego za najem nie może być większa w skali roku od 4% (słownie: cztery procent) wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej według przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.).
2. Stawkę czynszu ustala Zgromadzenie Wspólników.
3. Czynsze najmu we własnych zasobach mieszkaniowych Towarzystwa są tak kalkulowane, aby ich suma pokrywała koszty eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę kredytu zaciągniętego na budowę wraz z odsetkami.

IX. Postanowienia końcowe

§ 46.

Pismem przeznaczonym do ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego © 2015
Wykonanie i wdrożenie Arkadiusz Charuba
stopka