Statut

Warunki ubiegania się o przydział lokalu w TBS w Poddębicach Sp. z o.o.
(wyciąg z aktu założycielskiego)

§ 7.

Spółka ma prawo ubiegać się o kredyt udzielany przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub innych programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego na realizację przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych.

§ 8.

Lokale mieszkalne Spółki, budowane przy udziale kredytów z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego, przeznacza się wyłącznie na wynajem dla rodzin, które ze względu na poziom dochodów nie mogą zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych poprzez budowę lub zakup mieszkania.

§ 9.

Mieszkania budowane z udziałem kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego podlegają regulacji normatywnej stosownie do aktów wykonawczych do ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

§ 10

1. Spółka może zawierać umowy o partycypację w kosztach budowy mieszkań z:
a) pracodawcami, działającymi w celu uzyskania mieszkań dla swych pracowników,
b) innymi osobami prawnymi mającymi interes w uzyskaniu mieszkań przez wskazane przez nie osoby trzecie,
c) osobami fizycznymi, które będą najemcami tych mieszkań.
2. Kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego uzyskana od osób, o których mowa w ust. 1 pkt c nie może przekroczyć 30% kosztów budowy tego lokalu.
3. W przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu kwota partycypacji, o której mowa w ust. 1 pkt c, podlega zwrotowi najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. W dniu zwrotu kwota partycypacji powinna odpowiadać kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi wniesionej przez najemcę kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu.
4. W przypadku gdy umowa najmu uzależnia termin zwrotu kwoty partycypacji od zawarcia umowy najmu danego lokalu z następnym najemcą, zwrot kwoty partycypacji następuje z dniem zawarcia tej umowy, jednak nie później niż w terminie, o którym mowa w ust. 3.
5. Towarzystwo może uzależnić zawarcie umowy najmu opróżnionego lokalu mieszkalnego od wniesienia przez nowego najemcę kwoty partycypacji w wysokości wypłaconej poprzedniemu najemcy.
6. Umowa o budowę lokali określi sposób rozliczeń z tytułu udziału osoby prawnej lub fizycznej partycypującej w kosztach budowy tych lokali.

Kryteria i tryb kwalifikacji przyszłych najemców lokali mieszkalnych w Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Poddębicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 29.

1. Kwalifikacji osób ubiegających się o najem lokalu mieszkalnego w TBS dokonuje Komisja Mieszkaniowa, zwana dalej Komisją, składająca się z trzech osób, w tym dwóch przedstawicieli rady gminy i członka Zarządu Spółki.
2. Komisję powołuje Zarząd Spółki.

§ 30.

Podstawą kwalifikacji jest złożenie w Towarzystwie przez osobę ubiegającą się o najem lokalu wniosku zawierającego:
a) wykaz osób do wspólnego zamieszkania,
b) deklarację o dochodach gospodarstwa domowego wnioskodawcy z ostatniego miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku,
c) informację o warunkach mieszkaniowych wnioskodawcy oraz osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania.

§ 31.

Wnioskodawca oraz każda osoba zgłoszona do wspólnego zamieszkania, posiadająca w dniu złożenia wniosku tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości, obowiązana jest dołączyć do wniosku oświadczenie o zobowiązaniu do opuszczenia tego lokalu z dniem objęcia lokalu w Towarzystwie.

§ 32.

Termin i miejsce składania wniosku podawany jest do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i Towarzystwa.

§ 33.

Najemcą lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Towarzystwa może być wyłącznie osoba fizyczna, jeżeli:
1) osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w dniu objęcia lokalu nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości,
2) dochód gospodarstwa domowego w dniu zawarcia umowy nie przekracza 1,3 miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia w danym województwie, ogłoszonego przez Prezesa GUS przed dniem zawarcia umowy najmu więcej niż:
a) o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
b) o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
c) o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.

§ 34.

Kwalifikacja przyszłych najemców lokali mieszkalnych w Towarzystwie, spełniających warunki określone w § 33, prowadzona będzie z uwzględnieniem priorytetów podanych w kolejności jak następuje:
1) osoby fizyczne partycypujące w kosztach budowy lokali, które będą najemcami, przy czym o kolejności umieszczenia na liście decyduje wysokość partycypacji,
2) osoby fizyczne wskazane przez osoby prawne i pracodawców partycypujących w kosztach budowy lokalu,
3) osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu stanowiącego własność Gminy Poddębice, które zobowiązały się opuścić ten lokal z dniem objęcia lokalu w Towarzystwie,
4) osoby ubiegające się o przydział lokalu w mieszkaniowym zasobie gminy.

§ 35.

Po zakończeniu procedury kwalifikacji Komisja tworzy projekt listy osób zakwalifikowanych do objęcia lokali w TBS i ogłasza go poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i Towarzystwa.

§ 36.

1. W terminie 14 dni od daty ogłoszenia listy osobom, które nie zostały umieszczone na liście przysługuje prawo wystąpienia za pośrednictwem Towarzystwa do Komisji o ponowne rozpatrzenie wniosku.
2. Wnioski o ponowne rozpatrzenie złożone po upływie terminu, o którym mowa w ust.1 nie podlegają rozpatrzeniu.

§ 37.

Komisja zobowiązana jest rozpatrzyć wystąpienia, o których mowa w § 36 ust.1 oraz poinformować zainteresowanych w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie w Towarzystwie.

§ 38.

Po rozpatrzeniu wystąpień, o których mowa w § 36 ust.1 projekt listy osób zakwalifikowanych do objęcia lokalu, staje się listą ostateczną.

§ 39.

W dniu zawarcia umowy najmu osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego ma obowiązek przedstawienia Towarzystwu dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w § 33.

§ 40.

Towarzystwo odmówi zawarcia umowy najmu z osobą, która nie spełnia warunków określonych w § 33.

§ 41.

Osoby znajdujące się na liście osób zakwalifikowanych do objęcia lokalu obowiązane są zgłaszać Towarzystwu wszelkie zmiany okoliczności mające wpływ na zawarcie umowy najmu.

Zasady najmu

§ 42.

1. Najemca jest zobowiązany składać do Towarzystwa raz na 2 lata w terminie do 30 kwietnia danego roku deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować Towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.
Na żądanie Towarzystwa najemca lub osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego jest zobowiązana do przedstawienia zaświadczenia właściwego Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez siebie oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania.
2. W razie:
a) złożenia przez najemcę w deklaracji oświadczeń niezgodnych z prawdą, Towarzystwo wypowiada mu umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia; po rozwiązaniu umowy osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego jest obowiązana płacić towarzystwu miesięczne odszkodowanie za korzystanie z lokalu w wysokości 200% czynszu miesięcznego, jaki płaciłaby, gdyby umowa nie została rozwiązana,
b) gdy najemca nie złoży deklaracji w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub wykaże w deklaracji dochody przekraczające wysokość określoną w § 33 aktu, Towarzystwo może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu; w takich przypadkach czynsz może być wyższy niż 4% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku,
c) gdy najemca uzyska tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości, Towarzystwo może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu; w takim przypadku czynsz może być wyższy niż 4% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku.
3. W sprawach dotyczących sposobu deklarowania oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, jak również dokumentów, które do deklaracji należy dołączyć lub które powinny być przez składającego deklarację przechowywane w celu udostępnienia na żądanie Towarzystwa, stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych dotyczące deklarowania dochodów przy ustalaniu wysokości dodatków mieszkaniowych.

§ 43.

1. W umowie o najem lokalu zostanie wprowadzony obowiązek wniesienia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu, istniejących w dniu opróżnienia lokalu w wysokości określonej na podstawie aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów.
2. W razie opróżnienia lokalu i uregulowania należności z tytułu najmu, kaucja podlega zwrotowi w trybie i wysokości określonych na podstawie aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 44.

Zasady najmu stosowane w Towarzystwie regulują przepisy, o których mowa w § 5 ust. 2 niniejszego aktu.

Czynsze

§ 45.

1. W odniesieniu do zasobów należących do Towarzystwa maksymalna wysokość czynszu regulowanego za najem nie może być większa w skali roku od 4% (słownie: cztery procent) wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej według przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.).
2. Stawkę czynszu ustala Zgromadzenie Wspólników.
3. Czynsze najmu we własnych zasobach mieszkaniowych Towarzystwa są tak kalkulowane, aby ich suma pokrywała koszty eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę kredytu zaciągniętego na budowę wraz z odsetkami.

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego © 2015
Wykonanie i wdrożenie Arkadiusz Charuba
stopka