O TBS

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

w Poddębicach Sp. z o.o.

ul. Przyszłość 5, 99-200 Poddębice

tel./fax 43 678 83 69, e-mail:tbs@poddebice.pl

 

                Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Poddębicach Sp. z o.o. zostało powołane przez Gminę Poddębice w czerwcu 1999 r. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze przedsiębiorców pod nu merem 0000166739. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 1.387.337,00 zł. Wartość jednego udziału stanowi kwotę 1231,00 zł. Udziały w całości (1127 udziałów) obejmuje Gmina Poddębice. Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Poddębicach Sp. z o. o. jest zarządem jednoosobowym, w którym stanowisko Prezesa Zarządu od zawiązania Spółki zajmuje mgr inż. Anna Karska. Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Spółka może również sprawować zarząd budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi własności Spółki, jak również prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, w tym sprawować funkcję inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym. TBS w Poddębicach Sp. z o.o. oddało do użytku w Poddębicach:

– budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Sobieskiego 6 (23 mieszkania) o pow. mieszkalnej 1102,51 m² w listopadzie 2001 r.,

– budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Przyszłość 5 (27 mieszkań) o pow. mieszkalnej 1132,49 m² i użytkowej 34 m² w październiku 2003 r.,

– budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Przyszłość 3 (20 mieszkań) o pow. mieszkalnej 826,37 m² w listopadzie 2005 r.,

– budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Przyszłość 3a (21 mieszkań) o pow. mieszkalnej 857,52 m² w październiku 2007 r.,

– budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Jana III Sobieskiego 4 (21 mieszkań) o pow. mieszkalnej 857,52 m² w maju 2011 r.

Budynki TBS w przeważającej części realizowane są z kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz z partycypacji przyszłych najemców i środków własnych.

Miasto Poddębice, w którym TBS prowadzi swoja działalność, położone jest nad rzeką Ner w odległości 10 km od autostrady A-2, 40 km od Łodzi i 50 km od Sieradza. Linia kolejowa Śląsk – Porty przebiega w odległości około 2 km na zachód od miasta. Teren miasta w 60% swojej powierzchni przeznaczony jest jako tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej częściowo w strefie ochrony konserwatorskiej oraz tereny intensywnej zabudowy mieszkaniowej. Odpowiednimi do rozwoju budownictwa bez zastrzeżeń są tereny płaskie o korzystnych warunkach gruntowo-wodnych i klimatycznych. Dbałość o czystość środowiska naturalnego jest jednym z priorytetów w gminie. W czerwcu 2005 r. oddana została do użytku oczyszczalnia ścieków dla miasta i wsi ościennych.

Niewątpliwym atutem Poddębic jest położenie miasta na terenach zasobnych w energię geotermalną. W lutym 2010 r. wykonany został odwiert wody termalnej Poddębice GT-2. Woda z tego odwiertu ma temperaturę 71°C i mineralizację oraz skład chemiczny pozwalający na jej wykorzystanie w wielu dziedzinach. Są to w szczególności: energetyka cieplna, rehabilitacja medyczna, rekreacja i turystyka. Atrakcyjność wód termalnych i perspektywy ich wykorzystania są motorem napędzającym rozwój budownictwa mieszkaniowego i usługowego.

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

w Poddębicach Sp. z o.o.

ul. Przyszłość 5, 99-200 Poddębice

tel./fax 43 678 83 69, e-mail: tbs@poddebice.pl

www.tbs.poddebice.pl

Towarzystwo Budownictwa Społecznego © 2015
Wykonanie i wdrożenie Arkadiusz Charuba
stopka