O TBS

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

w Poddębicach Sp. z o.o.

ul. Przyszłość 5, 99-200 Poddębice

tel./fax 43 678 83 69, e-mail:tbs@tbs.poddebice.pl

 

                Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Poddębicach Sp. z o.o. zostało powołane przez Gminę Poddębice w czerwcu 1999 r. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze przedsiębiorców pod nu merem 0000166739. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 1.387.337,00 zł. Wartość jednego udziału stanowi kwotę 1231,00 zł. Udziały w całości (1127 udziałów) obejmuje Gmina Poddębice. Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Poddębicach Sp. z o. o. jest zarządem jednoosobowym. Od zawiązania Spółki do 06.12.2018 r. stanowisko Prezesa Zarządu zajmowała Pani Anna Karska. Obecnie funkcję Prezesa Zarządu Spółki pełni Pan Przemysław Jaszczak.                                                                                                                                   Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Spółka może również sprawować zarząd budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi własności Spółki, jak również prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, w tym sprawować funkcję inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym. TBS w Poddębicach Sp. z o.o. oddało do użytku w Poddębicach:

– budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Sobieskiego 6 (23 mieszkania) o pow. mieszkalnej 1102,51 m² w listopadzie 2001 r.,

– budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Przyszłość 5 (27 mieszkań) o pow. mieszkalnej 1132,49 m² i użytkowej 34 m² w październiku 2003 r.,

– budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Przyszłość 3 (20 mieszkań) o pow. mieszkalnej 826,37 m² w listopadzie 2005 r.,

– budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Przyszłość 3a (21 mieszkań) o pow. mieszkalnej 857,52 m² w październiku 2007 r.,

– budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Jana III Sobieskiego 4 (21 mieszkań) o pow. mieszkalnej 857,52 m² w maju 2011 r.

Budynki TBS w przeważającej części realizowane są z kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz z partycypacji przyszłych najemców i środków własnych.

Miasto Poddębice, w którym TBS prowadzi swoja działalność, położone jest nad rzeką Ner w odległości 10 km od autostrady A-2, 40 km od Łodzi i 50 km od Sieradza. Linia kolejowa Śląsk – Porty przebiega w odległości około 2 km na zachód od miasta. Teren miasta w 60% swojej powierzchni przeznaczony jest jako tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej częściowo w strefie ochrony konserwatorskiej oraz tereny intensywnej zabudowy mieszkaniowej. Odpowiednimi do rozwoju budownictwa bez zastrzeżeń są tereny płaskie o korzystnych warunkach gruntowo-wodnych i klimatycznych. Dbałość o czystość środowiska naturalnego jest jednym z priorytetów w gminie. W czerwcu 2005 r. oddana została do użytku oczyszczalnia ścieków dla miasta i wsi ościennych.

Niewątpliwym atutem Poddębic jest położenie miasta na terenach zasobnych w energię geotermalną. W lutym 2010 r. wykonany został odwiert wody termalnej Poddębice GT-2. Woda z tego odwiertu ma temperaturę 71°C i mineralizację oraz skład chemiczny pozwalający na jej wykorzystanie w wielu dziedzinach. Są to w szczególności: energetyka cieplna, rehabilitacja medyczna, rekreacja i turystyka. Atrakcyjność wód termalnych i perspektywy ich wykorzystania są motorem napędzającym rozwój budownictwa mieszkaniowego i usługowego. Obecnie trwa rewitalizacja kompleksu geotermalnego w Poddębicach.

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

w Poddębicach Sp. z o.o.

ul. Przyszłość 5, 99-200 Poddębice

tel./fax 43 678 83 69, e-mail: tbs@tbs.poddebice.pl

www.tbs.poddebice.pl

Towarzystwo Budownictwa Społecznego © 2015
Wykonanie i wdrożenie Arkadiusz Charuba
stopka