Deklaracja dostępności

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Poddębicach Sp. z o.o. określa dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej tbs.poddebice.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona internetowa zawiera niedostępne pliki PDF oraz zdjęcia nie posiadające opisu zawartości. Tekst użyty do odnośników zamieszczonych na stronie internetowej nie zawsze jest wystarczająco opisowy. Opisane wyżej problemy będą sukcesywnie poprawiane.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i kontaktoweW przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować można na adres mailowy: tbs@tbs.poddebice.pl, a także dzwoniąc na numer telefonu 43 678 83 69. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Poddębicach znajduje się pod adresem: ul. Przyszłość 5, 99-200 Poddębice. Do budynku prowadzi wejście po schodach z poziomu chodnika oraz wejścia od strony dziedzińca z podjazdem dla niepełnosprawnych. Budynek nie jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. nr 209 poz. 1243) Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Poddębicach Sp. z o.o zapewnia osobom uprawnionym tj. doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się dostęp do świadczenia następujących usług:tłumacza PJM (polski język migowy)tłumacza SJM (system językowo-migowy)tłumacza SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniemych)

Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Poddębicach Sp. z o.o  (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub złożyć w biurze  TBS Sp. z o.o w Poddębicach.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127 poz. 171 poz. 1016).

Poczta elektroniczna: tbs@tbs.poddebice.pl; telefon: 678 83 69.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, TBS w Poddębicach Sp. z o.o zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących jej uprawnień.Informacje uzupełniająceDane teleadresowe:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Poddębicach Sp. z o.o ul. Przyszłość 5; 99-200 Poddębice

Tel.: 43 678 83 69

E-mail:tbs@tbs.poddebice.pl

Strona internetowa: https://tbs.poddebice.pl

Strona internetowa BIP: http://bip.poddebice.pl/index.php?id=54&p1=szczegoly&p2=917

Towarzystwo Budownictwa Społecznego © 2015
Wykonanie i wdrożenie Arkadiusz Charuba
stopka