Akt założycielski tekst jednolity

Akt założycielski
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Tekst jednolity (pierwotny tekst aktu Rep. A nr 610/2000 z dnia 21.02.2000 r.)
– po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzonych w formie aktu notarialnego
Rep. A Nr 721/2000 z dnia 25.02.2000 r.
Rep. A Nr 2756/2000 z dnia 14.07.2000 r. (wniesienie aportem działek gruntu – podwyższenie kapitału bez zmiany aktu założycielskiego)
Rep. A Nr 4262/2002 z dnia 13.11.2002 r.
Rep. A Nr 4781/2002 z dnia 13.12.2002 r.
Rep. A Nr 1067/2005 z dnia 02.03.2005 r.
Rep. A Nr 6433/2005 z dnia 14.12.2005 r. (podwyższenie kapitału bez zmiany aktu założycielskiego)
Rep. A Nr 1559/2006 z dnia 21.04.2006 r.
Rep. A Nr 5051/2006 z dnia 04.10.2006 r. (podwyższenie kapitału poprzez wniesienie aportem dz. Nr 37/24 bez zmiany aktu założycielskiego)
Rep. A Nr 155/2007 z dnia 11.01.2007 (podwyższenie kapitału bez zmiany aktu założycielskiego)
Rep. A Nr 5512/2009 z dnia 25.09.2009 r. (podwyższenie kapitału bez zmiany aktu założycielskiego)
Rep. A Nr 6962/2009 z dnia 25.11.2009 r.
Rep. A Nr 32/2011 z dnia 04.01.2011 r. (podwyższenie kapitału bez zmiany aktu założycielskiego)
Rep. A Nr 3363/2011 z dnia 15.06.2011 r.
Rep. A Nr 1718/2016 z dnia 30.06.2016 r.

Stawający, działający w imieniu Gminy Poddębice oświadczają, że zawierają Spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością w Poddębicach, zwaną dalej „Spółką”

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Spółka będzie prowadzona pod firmą: Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Poddębicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Spółka ma prawo używać skrótu „TBS w Poddębicach sp. z o.o.”.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Poddębice.

§ 3.

1. Założycielem Spółki jest Gmina Poddębice.
2. Spółka pozostaje jednoosobową Spółką Gminy Poddębice, do czasu zbycia udziałów osobom trzecim.

§ 4.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5.

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
2. Spółka działa na podstawie przepisów ustaw:
1) o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
2) o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu
cywilnego
3) Kodeks spółek handlowych
4) o gospodarce komunalnej
5) Kodeks cywilny
oraz postanowień aktu założycielskiego Spółki.

II. Przedmiot działalności przedsiębiorstwa Spółki

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.
2. Spółka może również:
1) nabywać lokale mieszkalne i budynki mieszkalne oraz niemieszkalne, w celu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy, w wyniku której powstaną lokale mieszkalne,
2) przeprowadzać remonty i modernizacje obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
3) wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki,
4) sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi nie stanowiącymi własności Towarzystwa,
5) sprawować zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi w ułamkowej części jej własność,
6) prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, w tym budować lub nabywać budynki w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.
3. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, w zakresie wynikającym z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, opisanym w ust. 1 i 2, jest:
1) PKD41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

2) PKD42.21.Z

3) PKD43.99.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

4) PKD43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

5) PKD42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

6) PKD43.21.Z

7) PKD43.22.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

8) PKD43.31.Z Tynkowanie

9) PKD43.32.Z
Zakładanie stolarki budowlanej
10) PKD43.33.Z Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian

11) PKD43.34.Z Malowanie i szklenie

12) PKD43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

13) PKD68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

14) PKD68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

15) PKD68.32.Z

16) PKD81.10.Z
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

17) PKD71.11.Z

18) PKD71.12.Z Działalność w zakresie architektury

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.

§ 7.

Spółka ma prawo ubiegać się o kredyt udzielany przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub innych programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego na realizację przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych, w tym przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego.

§ 8.

Lokale mieszkalne Spółki, budowane przy udziale kredytów z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego, przeznacza się wyłącznie na wynajem dla rodzin, które ze względu na poziom dochodów nie mogą zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych poprzez budowę lub zakup mieszkania.

§ 9.

Mieszkania budowane z udziałem kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego podlegają regulacji normatywnej stosownie do aktów wykonawczych do ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

§ 10

1. Spółka może zawierać umowy o partycypację w kosztach budowy mieszkań z:
a) pracodawcami, działającymi w celu uzyskania mieszkań dla swych pracowników,
b) innymi osobami prawnymi mającymi interes w uzyskaniu mieszkań przez wskazane przez nie osoby trzecie,
c) osobami fizycznymi, które będą najemcami tych mieszkań,
d) powiatem, gminą, związkiem międzygminnym lub Agencją Mienia Wojskowego, o której mowa w ustawie o Agencji Mienia Wojskowego, działających w celu podnajmowania lub przydziału lokali mieszkalnych osobom fizycznym, których będzie najemcą.
2. Kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego uzyskana od osób, o których mowa w ust. 1 pkt c, w przypadku lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego, nie może przekroczyć 25% kosztów budowy tego lokalu.
3. W przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu kwota partycypacji, o której mowa w ust. 1 pkt c, podlega zwrotowi najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. Kwotę zwracanej partycypacji, ustaloną na dzień opróżnienia lokalu, oblicza się według wzoru określonego w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
4. W przypadku gdy umowa najmu uzależnia termin zwrotu kwoty partycypacji od zawarcia umowy najmu danego lokalu z następnym najemcą, zwrot kwoty partycypacji następuje z dniem zawarcia tej umowy, jednak nie później niż w terminie, o którym mowa w ust. 3.
5. Towarzystwo uzależnia zawarcie umowy najmu opróżnionego lokalu mieszkalnego od wniesienia przez nowego najemcę kwoty partycypacji w wysokości wypłaconej poprzedniemu najemcy.
6. Umowa o budowę lokali określi sposób rozliczeń z tytułu udziału osoby prawnej lub fizycznej partycypującej w kosztach budowy tych lokali
7. Podnajmowanie lub przydział przez powiat, gminę, związek międzygminny lub Agencje Mienia Wojskowego lokalu mieszkalnego, o którym mowa w ust.1 pkt d), nie wymaga zgody Spółki, z wyłączeniem lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego.
8. Pracodawcy, a także inne osoby, które zawarły ze Spółką umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych, z wyłączeniem umów, o których mowa w ust.1 pkt d), mogą bez zgody Spółki dokonywać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z tych umów na rzecz wskazanych przez siebie najemców.

III. Kapitał zakładowy Spółki

§ 11.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.387.337,00 złotych (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych) i dzieli się na 1127 (słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia siedem) udziałów po 1.231,00 złotych (słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści jeden złotych) każdy.
2. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne.
3. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
4. Wspólnik założyciel obejmuje wszystkie udziały i pokrywa je w całości gotówką.

§ 12.

Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników zapadłą kwalifikowaną większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów bez zmiany umowy Spółki do wysokości 1.500.000 złotych (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) w terminie nie dłuższym niż 10 lat od daty zawiązania Spółki poprzez wkłady gotówkowe bądź wkład niepieniężny w drodze podwyższenia wartości istniejących udziałów albo poprzez utworzenie nowych udziałów.

§ 13.

1. Wspólnicy zobowiązują się do dopłaty, która może sięgać do wysokości 90% (słownie: dziewięćdziesiąt procent) aktualnej wartości posiadanych udziałów.
2. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez wspólników proporcjonalnie do ich udziałów.
3. Wysokość i terminy dopłat będą oznaczone w miarę potrzeby w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej zwykłą większością głosów.

IV. Organy Spółki

§ 14.

Organami Spółki są:
1. Zgromadzenie Wspólników
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd.

§ 15.

1. Zgromadzenie wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego rozstrzygnięcia przez Zgromadzenie Wspólników – z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady Nadzorczej lub wspólników reprezentujących przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego, zgłoszony na piśmie. Jeżeli Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku prawo do zwołania tego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej albo samym wspólnikom reprezentującym przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego na podstawie upoważnienia sądu rejestrowego.

§ 16.

Zgromadzenie Wspólników jest zdolne podejmować uchwały, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 2/3 (dwie trzecie) kapitału zakładowego. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba, że Kodeks spółek handlowych lub niniejszy akt założycielski stanowi inaczej.

§17.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników, oprócz spraw wymienionych w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym akcie wymaga:
1) zatwierdzenie kierunków rozwoju Spółki oraz rocznych i wieloletnich planów jej działalności,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, bilansu oraz rachunków zysków i strat za rok ubiegły,
3) przeznaczenie zysku lub pokrycie straty,
4) przeznaczenie funduszu rezerwowego oraz innych funduszy Spółki,
5) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
6) zatwierdzanie regulaminów przedsiębiorstwa Spółki oraz regulaminu Zarządu i Rady Nadzorczej,
7) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
8) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego Spółki,
9) zmiana aktu założycielskiego,
10) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
11) łączenie i tworzenie Spółek,
12) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
13) przystąpienie Spółki do zrzeszeń gospodarczych oraz izb przemysłowo-handlowych,
14) zbycie i wydzierżawienie zakładu Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
15) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd,
16) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw zastrzeżonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników,
17) ustalanie i zwrot dopłat,
18) tworzenie i likwidacja funduszy,
19) wyrażanie zgody na zbycie i oddanie udziałów w zastaw.

§18.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3. Gmina, na terenie której Spółka prowadzi działalność ma prawo wprowadzenia do Rady Nadzorczej swojego przedstawiciela.

§ 19.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na żądanie dwóch członków, a dla każdej nowo powołanej Rady pierwsze posiedzenie zwołuje Zarząd Spółki.
3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów obecnych.
4. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność 2/3 składu Rady.
5. Tryb działalności Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 20.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu Spółki.
3. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki.
4. Do szczegółowych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
1) ocena sprawozdań finansowych za rok obrotowy
2) ocena wniosków zarządu dotyczących przeznaczenia zysku lub pokrycia straty
3) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań finansowych.

§ 21.

Niniejszym ustanowiony zostaje skład pierwszej Rady Nadzorczej:
1. Ryszard Olejniczak
2. Marek Gortat
3. Teresa Jaszczak

§ 22.

1. Zarząd Spółki jest organem wykonawczym i zarządzającym, kierującym jej działalnością, reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.
2. Zarząd składa się z jednej do trzech osób. Liczbę członków Zarządu określa Zgromadzenie Wspólników.
3. Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą na czas nieoznaczony. Członek Zarządu może być w każdym momencie odwołany uchwałą Rady Nadzorczej.
4. W stosunku do Prezesa Zarządu – dyrektora czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Zgromadzenie Wspólników. Udzielanie urlopów, polecenia wyjazdów służbowych pomiędzy zgromadzeniami wspólników wykonuje Burmistrz Poddębic.

§ 23.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo też jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem, z tym, że prezes Zarządu jest uprawniony do jednoosobowego składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki.

§ 24.

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 25.

Niniejszym zostaje ustanowiony pierwszy Zarząd Spółki:
Prezes Zarządu – Anna Karska.

V. Gospodarka Spółki

§ 26.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie samodzielnie ustalonych planów rocznych i wieloletnich. Dochody Spółki nie mogą być przeznaczone do podziału między wspólników: przeznacza się je w całości na działalność statutową Spółki.

§ 27.

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Również pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2000 roku.

§ 28.

Spółka może tworzyć i likwidować fundusze: rezerwowy, zapasowy oraz inne fundusze celowe na początku i w trakcie roku obrachunkowego.

VI. Kryteria i tryb kwalifikacji przyszłych najemców lokali mieszkalnych w Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Poddębicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 29.

1. Kwalifikacji osób ubiegających się o najem lokalu mieszkalnego w TBS dokonuje Komisja Mieszkaniowa, zwana dalej Komisją, składająca się z trzech osób, w tym dwóch przedstawicieli rady gminy i członka Zarządu Spółki.
2. Komisję powołuje Zarząd Spółki.

§ 30.

Podstawą kwalifikacji jest złożenie w Towarzystwie przez osobę ubiegającą się o najem lokalu wniosku zawierającego:
a) wykaz osób do wspólnego zamieszkania,
b) deklarację o dochodach gospodarstwa domowego wnioskodawcy z ostatniego miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku,
c) informację o warunkach mieszkaniowych wnioskodawcy oraz osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania.

§ 31.

Wnioskodawca oraz każda osoba zgłoszona do wspólnego zamieszkania, posiadająca w dniu złożenia wniosku tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości, obowiązana jest dołączyć do wniosku oświadczenie o zobowiązaniu do opuszczenia tego lokalu z dniem objęcia lokalu w Towarzystwie.

§ 32.

Termin i miejsce składania wniosku podawane są do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej Towarzystwa.

§ 33.

1. Najemcą lokalu mieszkalnego, wybudowanego przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego, stanowiącego własność Towarzystwa może być wyłącznie osoba fizyczna, jeżeli:
1) osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w dniu objęcia lokalu nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości,
2) średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu wybudowanego przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków złożonych do 30 września2009 r., w przypadku, gdy z budową lokalu było związane zawarcie umowy partycypacji z pracodawcą lub inną osoba mającą interes w uzyskaniu lokali mieszkalnych przez wskazane przez nie osoby trzecie lub z osobami fizycznymi partycypującymi w kosztach budowy lokali mieszkalnych, których zostały najemcami, nie przekracza 1,3 ostatnio ogłoszonego miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny więcej niż:
a) o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
b) o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
c) o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.
3) średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu wybudowanego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego albo kredytu udzielonego przez BGK na podstawie wniosków złożonych do 30 września 2009 r., w przypadkach innych niż wskazane w punkcie 2), nie przekracza:,
a) 80% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
b) 120% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
c) 165% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,
d) 200% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,
e) 200% w gospodarstwie większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 40% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym
– iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny oraz współczynnika 1,2.
2. Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów Towarzystwa, w których znajduje się lokal, o którego najem się ubiega.

§ 34.

Kwalifikacja przyszłych najemców lokali mieszkalnych w Towarzystwie, spełniających warunki określone w § 33, prowadzona będzie z uwzględnieniem priorytetów podanych w kolejności jak następuje:
1) osoby fizyczne partycypujące w kosztach budowy lokali, które będą najemcami, przy czym o kolejności umieszczenia na liście decyduje wysokość partycypacji,
2) osoby fizyczne wskazane przez osoby prawne i pracodawców partycypujących w kosztach budowy lokalu,
3) osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu stanowiącego własność Gminy Poddębice, które zobowiązały się opuścić ten lokal z dniem objęcia lokalu w Towarzystwie,
4) osoby ubiegające się o przydział lokalu w mieszkaniowym zasobie gminy.

§ 35.

Po zakończeniu procedury kwalifikacji Komisja tworzy projekt listy osób zakwalifikowanych do objęcia lokali w TBS i ogłasza go poprzez zamieszczenie w siedzibie Towarzystwa.

§ 36.

1. W terminie 14 dni od daty ogłoszenia listy osobom, które nie zostały umieszczone na liście przysługuje prawo wystąpienia za pośrednictwem Towarzystwa do Komisji o ponowne rozpatrzenie wniosku.
2. Wnioski o ponowne rozpatrzenie złożone po upływie terminu, o którym mowa w ust.1 nie podlegają rozpatrzeniu.

§ 37.

Komisja zobowiązana jest rozpatrzyć wystąpienia, o których mowa w § 36 ust.1 oraz poinformować zainteresowanych w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie w Towarzystwie.

§ 38.

Po rozpatrzeniu wystąpień, o których mowa w § 36 ust.1 projekt listy osób zakwalifikowanych do objęcia lokalu, staje się listą ostateczną.

§ 39.

W dniu zawarcia umowy najmu osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego ma obowiązek przedstawienia Towarzystwu dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w § 33.

§ 40.

Towarzystwo odmówi zawarcia umowy najmu z osobą, która nie spełnia warunków określonych w § 33.

§ 41.

Osoby znajdujące się na liście osób zakwalifikowanych do objęcia lokalu obowiązane są zgłaszać Towarzystwu wszelkie zmiany okoliczności mające wpływ na zawarcie umowy najmu.

VII. Zasady najmu

§ 42.

1. Najemca jest zobowiązany składać do Towarzystwa raz na 2 lata w terminie do dnia 31 maja danego roku deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować Towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.
Na żądanie Towarzystwa najemca lub osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego jest zobowiązana do przedstawienia zaświadczenia właściwego Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez siebie oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania.
2. W razie:
a) złożenia przez najemcę w deklaracji oświadczeń niezgodnych z prawdą, Towarzystwo wypowiada mu umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia; po rozwiązaniu umowy osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego jest obowiązana płacić towarzystwu miesięczne odszkodowanie za korzystanie z lokalu w wysokości 200% czynszu miesięcznego, jaki płaciłaby, gdyby umowa nie została rozwiązana,
b) gdy najemca nie złoży deklaracji w terminie, o którym mowa wyżej Towarzystwo może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu,
c) gdy najemca uzyska tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości, Towarzystwo wypowiada umowę najmu w części dotyczącej czynszu lub wypowiada umowę najmu;
d) gdy najemca wykaże w deklaracji dochody przekraczające wysokość określoną w § 33 odpowiednio w punkcie 2 lub 3 aktu, Towarzystwo wypowiada umowę najmu w części dotyczącej czynszu, określając nową stawkę w wysokości o 1% wyższej od czynszu dotychczasowego za każdy 1% dochodu gospodarstwa domowego ponad wysokość określoną w § 33.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt b-d) przy ustalaniu nowej stawki czynszu nie stosuje się ograniczenia stawki czynszu określonej w§ 46.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt. d), Towarzystwo może, na wniosek najemcy, skrócić wskazany 2-letni okres złożenia kolejnej deklaracji. Jeżeli złożona przez najemcę deklaracja o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe potwierdza, że wykazany dochód nie przekracza wysokości określonej w § 33, Towarzystwo wypowiada umowę najmu w części dotyczącej czynszu, ustalając stawkę czynszu na niższym poziomie.
5. W przypadku, gdy najemca wykaże w trzech kolejnych deklaracjach dochody przekraczające wysokość określoną w § 33 odpowiednio pkt 2 lub 3, w tym w trzeciej deklaracji dochody przekraczające o 50% wysokość określoną w § 33, Towarzystwo wypowiada umowę najmu.
6. W sprawach dotyczących sposobu deklarowania oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, jak również dokumentów, które do deklaracji należy dołączyć lub które powinny być przez składającego deklarację przechowywane w celu udostępnienia na żądanie Towarzystwa, stosuje się odpowiednie przepisy ustawy o dodatkach mieszkaniowych dotyczące deklarowania dochodów przy ustalaniu wysokości dodatków mieszkaniowych.

§ 43.

1. W umowie o najem lokalu zostanie wprowadzony obowiązek wniesienia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu, istniejących w dniu opróżnienia lokalu w wysokości określonej na podstawie aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów.
2. W razie opróżnienia lokalu i uregulowania należności z tytułu najmu, kaucja podlega zwrotowi w trybie i wysokości określonych na podstawie aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 44.

1. Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny powiatowi, gminie lub związkowi
międzygminnemu w celu:
1) podnajmowania tego lokalu osobie fizycznej lub
2) prowadzenia w nim mieszkania chronionego, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej lub
3) ulokowania w nim placówki opiekuńczo-wychowawczej dla nie więcej niż czternaściorga dzieci.
2. Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny organizacji pożytku publicznego w celu:
1) prowadzenia w nim mieszkania chronionego, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej lub
2) ulokowania w nim placówki opiekuńczo-wychowawczej dla nie więcej niż czternaściorga dzieci.
3. Zasady współdziałania Towarzystwa z gminą lub gminami określa umowa.

§ 45.

Zasady najmu stosowane w Towarzystwie regulują przepisy, o których mowa w § 5 ust. 2 niniejszego aktu.

VIII. Czynsze

§ 46.

1. Czynsz dla lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. w skali roku nie może przekroczyć 4% (słownie: cztery procent) wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej według przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.
2. Czynsz dla lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego nie może przekraczać 5% (słownie: pięć procent) wartości odtworzeniowej, o której mowa w ust.1.
3. Stawkę czynszu ustala Zgromadzenie Wspólników.
4. Czynsze najmu we własnych zasobach mieszkaniowych Towarzystwa są tak kalkulowane, aby ich suma pokrywała koszty eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę kredytu zaciągniętego na budowę.

IX. Wyodrębnianie na własność lokali mieszkalnych wybudowanych na wynajmem przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez
Bank Gospodarstwa Krajowego

§ 47.

1. Lokale mieszkalne w zasobach Towarzystwa, wybudowane przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK na podstawie wniosków złożonych do dnia 30 września 2009 r., mogą być wyodrębnione na własność wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.
2. Przeniesienie własności lokalu mieszkalnego przez Towarzystwo może nastąpić wyłącznie na rzecz osoby fizycznej będącej jednocześnie najemcą lokalu mieszkalnego i stroną umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tego lokalu.
3. Wyodrębnienie, o którym mowa w ust. 1 nie może nastąpić przed upływem 5 lat od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.
4. Decyzję o wyodrębnieniu na własność lokalu mieszkalnego podejmuje Zgromadzenie Wspólników.
5. W przypadku ustanowienia odrębnej własności lokalu, cena jego sprzedaży nie może być niższa niż jego wartość rynkowa ustalona zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.
6. Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego powinna uwzględniać pokrycie wszystkich zobowiązań przypadających na lokal, w szczególności spłatę odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Towarzystwa wraz z odsetkami oraz spłatę przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu w kwocie nominalnej, oraz koszty wyceny nieruchomości. Na wniosek Towarzystwa, wysokość zadłużenia przypadającego na wyodrębniony na własność lokal z tytułu udzielonego kredytu oraz wysokość przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu, ustala Bank Gospodarstwa Krajowego. Spłata przypadającej na lokal mieszkalny części umorzenia kredytu zasila Fundusz Dopłat, o którym mowa w ustawie o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej.
7. Kwotę partycypacji w kosztach budowy lokalu, która odpowiada kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości rynkowej lokalu równy udziałowi wniesionej kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu, nie mniejszej jednak niż wartość nominalna wpłaconej partycypacji, zalicza się na poczet ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.
8. Wpłata środków:
1) podlegających spłacie do Funduszu Dopłat,
2) z tytułu spłaty zadłużenia przypadającego na wyodrębniony na własność lokal,
3) z tytułu spłaty przypadającej na ten lokal części umorzenia
dokonywana przez osobę fizyczną, o której mowa w ust. 2, następuje na będący w posiadaniu Towarzystwa rachunek powierniczy, prowadzony zgodnie z przepisami ustawy Prawo bankowe.
9. Towarzystwo w terminie 7 dni od dnia otrzymania środków, o których mowa w ust. 8, przekazuje środki z tytułu spłaty zadłużenia przypadającego na wyodrębniony na własność lokal na rachunek Banku Gospodarstwa Krajowego, a środki podlegające, spłacie do Funduszu Dopłat oraz środki z tytułu spłaty przypadającej na ten lokal części umorzenia na rachunek Funduszu Dopłat.
10. W przypadku podziału nieruchomości, polegającego na ustanowieniu odrębnej własności choćby jednego lokalu na rzecz najemcy, obciążonej hipoteką zabezpieczającą kredyt, z którego środki finansowe przeznaczono na potrzeby tej nieruchomości, hipoteka łączna nie powstaje.
11. Po spłacie przez Towarzystwo zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami, o których mowa w ust. 6, najemca lokalu mieszkalnego, o którym mowa w ust. 2 uzyskuje prawo odrębnej własności lokalu bez obciążeń hipotecznych.
12. Dokonanie podziału, o którym mowa w ust. 10, powoduje wygaśnięcie hipoteki obciążającej nieruchomość, zabezpieczającej kredyt, z którego środki finansowe przeznaczono na potrzeby innej nieruchomości. W celu zabezpieczenia kredytu zabezpieczonego poprzednio hipoteką, która wygasła, obciąża się hipoteką nieruchomość, na potrzeby której przeznaczone zostały środki pochodzące z tego kredytu, lub inną nieruchomość.
13. Zarząd nieruchomością wspólną stanowiącą współwłasność Towarzystwa jest wykonywany przez Towarzystwo jak zarząd powierzony, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o własności lokali.
14. Większość właścicieli lokali wyodrębnionych na własność w budynku, obliczana według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, może dokonać zmiany, ustalonego w trybie ust. 13 sposobu zarządu nieruchomością wspólną. Art. 18 ust. 2a ustawy o własności lokali stosuje się odpowiednio.

X. Postanowienia końcowe

§ 48.

Pismem przeznaczonym do ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy.

 

 

/kolorem czerwonym oznaczone zostały treści zmienione/

Towarzystwo Budownictwa Społecznego © 2015
Wykonanie i wdrożenie Arkadiusz Charuba
stopka